Verhagen ontvangt 1e exemplaar Handleiding tegen Kinderarbeid

(uit de P+Website)
De boodschap aan bedrijven is simpel: onderzoek eerst hoe een bedrijf betrokken kan zijn bij kinderarbeid en denk van daaruit door naar de toeleveranciers. Weet u zeker dat zij geen gebruik maken van kinderarbeid? Zo niet, dan begint u met het inwinnen van betrouwbare informatie over de toeleveringsketen. Kijk vervolgens naar passende maatregelen. Dit staat allemaal te lezen in ‘Van werk naar school’, een nieuwe handleiding voor bedrijven om kinderarbeid te bestrijden.

Demissionair minister Verhagen krijgt op 25 mei het 1e exemplaar van de nieuwe handleiding aangeboden. Deze is gemaakt door de campagne ‘Stop kinderarbeid’, een coalitie van Hivos, FNV, Landelijke India Werkgroep (LIW), Algemene Onderwijsbond, ICCO & Kerk in Actie en Stichting Kinderpostzegels Nederland. FNV-voorzitter Agnes Jongerius en LIW-directeur Gerard Oonk bieden de brochure aan Verhagen aan. Met 18 concrete aanbevelingen hopen de organisaties bedrijven over te halen kritisch te gaan kijken naar hun eigen bedrijfsvoering en die van hun toeleveranciers.

Kinderarbeid is werk dat door een kind wordt gedaan en ‘naar alle waarschijnlijkheid gevaarlijk is of de opvoeding van het kind zal belemmeren of schadelijk zal zijn voor de gezondheid of de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of maatschappelijke ontwikkeling van het kind.’ Aldus het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind. En wat kunnen bedrijven doen? Stap 1: Leg in het beleid of de gedragscode van de onderneming vast dat alle vormen van kinderarbeid die op grond van de verdragen 138 en 182 van de IAO zijn verboden, worden voorkomen en zo nodig worden bestreden en beëindigd.

De handleiding vervolgt met handige tips zoals: zoek samenwerking met ngo’s, vakbonden en overheden, lees de internationale verdragen tegen kinderarbeid er nog eens op na en baseer daarop het bedrijfsbeleid. En ook: zorg ervoor dat kinderen die tot nog toe in het eigen bedrijf of bij de toeleveranciers werkten, worden opgenomen in gratis en voltijds dagonderwijs. Want vaak ontslaan bedrijven de kinderen onder druk van acties en kijken er vervolgens niet meer naar om. Maar volgens de coalitie ‘Stop Kinderarbeid’ hebben die bedrijven juist een morele plicht om een beter alternatief voor hen te zoeken binnen het onderwijssysteem.

Het controleren van identiteitsbewijzen is geen overbodige luxe. Identiteitsbewijzen kunnen vervalst zijn, zeker omdat veel landen geen betrouwbaar systeem voor geboorteregistratie hebben. Daarmee kunnen bedrijven ook onbedoeld met kinderarbeid te maken krijgen. Een te lage inkoopprijs werkt vaak kinderarbeid in de hand. Belangrijk is dus een ‘eerlijke’ prijs aan de toeleveranciers te betalen.

Bedrijven kunnen ook elkaar helpen in het opsporen en bestrijden van kinderarbeid. Ondernemingen die vooroplopen in de strijd tegen kinderarbeid en schendingen van rechten van werknemers kunnen gebruikmaken van het internet. Een onderneming die toezicht wil uitoefenen op haar toeleveringsketen kan mensen de gelegenheid bieden om via een website of e-mailadres klachten in te dienen over kinderarbeid en arbeidsomstandigheden. Die informatie kan dan (geanonimiseerd) op de eigen website gepubliceerd worden. Kijk ook op de P+Website>>